Услуги 

Широк диапазон от услуги 

АРЕА БГ предлага следните услуги на своите киенти:


 * Посредничество при покупка на недвижим имот
 * Посредничество при продажба на недвижим имот
 * Посредничество при отдаване под наем на недвижим имот
 * Посредничество при наемане на недвижим имот
 * Съдействие при получаването на банкови кредити за закупуване на имоти
 * Подготовка на необходимите документи за  извършването на  сделки с недвижими имоти
 * Правни консултации във връзка с водените сделки
 * Съдействие при изготвяне и одобряване на документи във връзка със строителство – подробни устройствени планове (ПУП), инвестиционни проекти и др., включително представителство пред държавни и общински органи и институции по всички въпроси, свързани със строителството до издаване на разрешение за строеж
 * Управление на недвижими имоти
 * Поддръжка и почистване на имоти
 * Строителство и ремонт на сгради
 * Извършване на вътрешни преустройства, реставрации, дизайн и обзавеждане на имоти
 * Промяна предназначението на земеделски земи
 * Инвестиционно консултиране
 * Оценки на недвижими имоти и земеделски земи
 * Застраховане на имоти
 * Регистрация на фирми
 * Организиране престоя в България на чуждестранни клиенти на фирмата

 

ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ / ПРЕУСТРОЙСТВО / РЕКОНСТРУКЦИЯ / ОСНОВЕН РЕМОНТ

Целта на всяко преустройството или промяна на предназначение на помещение в търговски обект, офис, жилище или нещо друго е даденото помещение да се въведе в експлоатация и да бъде издадено разрешение за ползване на обекта с новото предназначение. Процесът на преустройство и/или промяна предназначение  преминава през следните основни етапи:
v     Извършва се оценка на възможността за извършване на промяната на предназначението, съгласно изискванията на законодателството (височина на помещенията, етаж на обекта, наличие на самостоятелен вход, паркоместа и др.);
v     Изготвя се проект за преустройство и промяна предназначение съгласно изискванията на ЗУТ;
v     Съгласуване  проектната документация с експлоатационните дружества като подпомагаме своите клиенти при сключване на договори със съответните експлоатационни дружества: "ЕРП СЕВЕР" АД и "ВиК-Варна" ООД